Zamów dietę

5 posiłków dziennie

Regulamin

REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO

„Projekt Pudełko”
§1
WPROWADZENIE

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://projektpudelko.pl/(zwany dalej
„Sprzedawca” lub ”Sprzedawca” )jest firma Projekt Pudełko Anna Garczarek z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
kod 63-400 przy ulicy Krotoszyńska 105a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem NIP 622 262 55 77, REGON 364015436, telefon: +48 507 707 717, poczta elektroniczna:
biuro@projektpudelko.pl
Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za

pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-
mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i

postępowania reklamacyjnego.

§2
Definicje

 1. Sprzedawca – firma Projekt Pudełko Anna Garczarek z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim kod 63-400 przy
  ulicy Krotoszyńskiej 105a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  NIP 622 262 55 77, REGON 364015436, telefon: +48 507 707 717, poczta elektroniczna:
  biuro@projektpudelko.pl. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych
  Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
 2. Produkt, Dieta – Zestaw od 3 do 5 posiłków o łącznej kaloryczności dietetyczny o łącznej kaloryczności od
  1200 do 3000 kcal dostarczany do klientowi codziennie lub co drugi dzień (w zależności od zamówienia)
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składający
  zamówienie telefonicznie lub drogą e-mail.
 4. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://
  projektpudelko.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania
  umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
  wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili
  zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub
  telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
  Sprzedawcą.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
  pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech
  Produktu – umowę o świadczenie.
 9. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży
  pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z
  Umowy.
 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
  2014 poz. 827 ze zm.).
 12. Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce ,,zamów” dostępnej na stronie Serwisu
  Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod
  adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas
  przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres,
  Klient jest o tym informowany.
 13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3
Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w
  Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
  zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do
  przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty
  Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:
 4. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę
  określa „Polityka prywatności” cateringu internetowego
 5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami
  brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.
  §4
  Zamówienie Produktu
 6. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy wyboru Produktu na
  konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce zamów
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie
  stanowi zmiany Regulaminu
 8. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:
  a. telefonicznie pod numerem +48507 707 717
  b. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00,
  c. w soboty od godz. 8.00. do 14.00,
  d. w niedzielę od 10.00 do 18.00,
  e. drogą elektroniczną na adres biuro@projektpudelko.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za
  pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu
  24 godziny na dobę.
 9. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając
  rodzaj diety, wariant diety oraz kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz dni, które Produkt
  będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia
  w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w
  Polityce Prywatności cateringu oraz punkcie III niniejszego regulaminu
 10. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania
  zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego
  potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 11. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz
  rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym
  czasie dostawy Produktu.
 12. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12
  godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest
  równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
 13. Klient ma prawo zamówienia maksymalnie dwóch Produktów jako zestaw próbny. Kolejne zamówienia będą
  traktowane jako złożenie zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu w
  najkrótszym

§5

Warunki realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy produktu

Dane
osobowe

Cel przetwarzania

Imię i nazwisko Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail,

dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach

Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o

ewentualnych zmianach w zamówieniu

Numer telefonu Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy

cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu
Adres dostawy Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

 1. Zamówienia w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne
  przygotowanie zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest przedstawiony w tabeli poniżej:
  Tabela 1
 2. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
  a. Przesłania na adres e-mail Biura Obsługi Klienta biuro@projektpudelko.pl Potwierdzenia płatności z
  konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię,
  nazwisko, adres, zamówiony Produkt)
  b. Dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych
 3. Godziny w Tabeli 1są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.
 4. Godziny w Tabeli 1 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w zamówieniu takich jak zmiana
  Produktu lub adresu dostawy.
 5. Odstępstwa od pkt.3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-
  mailowym potwierdzeniu z jego strony.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących
  przypadkach:
  a. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  b. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
  c. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
  d. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy jest wliczony w cenę
  Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w
  następnym zdaniu.
 8. W przypadku realizacji zamówień poza strefę dowozu w konkretnym mieście może być doliczona opłata
  dodatkowa, która jest określona w zakładce ,,zamów”.
 9. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena produktu, koszt
  dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w
  przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny
  niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
 11. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym
  telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu
  dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w Tabeli 1. Okres zamówienia zostanie
  przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 12. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest
  poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i
  innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych
  produktów.
 13. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 13 powyżej, nie stanowi
  przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną
  reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o
  pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
 14. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do
  odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach
  oznaczonych w Tabeli 1, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia
  uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu
  Zmiana/Zamówienie
  potwierdzone w:

Do godz.: Zostanie dostarczone/
zmienione w:

Zamówienie
złożone po godz.

Zostanie dostarczone/
zmienione w:
Poniedziałek 12.00 wtorek 12.00 środa
Wtorek 12.00 środa 12.00 czwartek
Środę 12.00 czwartek 12.00 piątek
Czwartek 12.00 piątek 12.00 poniedziałek
Piątek 12.00 poniedziałek 12.00 poniedziałek
Sobotę 12.00 poniedziałek 12.00 poniedziałek
Niedzielę 12.00 poniedziałek 12.00 wtorek

należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych
roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 1. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę
  Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np.
  związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.
 2. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez
  Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy.
  Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z
  uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy określonego w Tabeli 1.
 4. W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówień na inny Produkt, Klient musi dokonać opłaty
  różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona zgodnie z Tabelą 1.

§6
Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank o numerze: 54 1140
  2004 0000 3102 7612 0221
  b. przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu tPay.com.
  c. gotówkowe
 2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia
  zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako
  anulowane.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania
  potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
  §7

Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym
mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§8

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia
  wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące
  niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym
  dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od
  dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest
  niezwłocznie.
 2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  a. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy
  oraz adres poczty elektronicznej).
  b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego
  dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji
 3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie
  będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
  Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później
  niż w ciągu 14 dni roboczych.

§9

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności
  przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych)

lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez
Sprzedawcę.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych
  funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy
  technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności
  Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
  §10
  Prawa Konsumenta
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
  siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
  Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
  Konsumentów:

a.https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
b.https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c.http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa
  w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z
  art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
  wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
  Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą,
  korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając
  także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
  której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
  Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem
  infolinii konsumenckiej 800 007 707

§11
Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest
  Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są
  w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu
  marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych
  osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności
  cateringu

§12
Prawa Autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego
  poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do
  Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych
  przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje
  wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient
  nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami
  bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć,
  odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy
  Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa.

§13
Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca
  powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie
  zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli
  zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie
  odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Przeczytaj również

Regulamin

REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO „Projekt Pudełko”§1WPROWADZENIE Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://projektpudelko.pl/(zwany dalej„Sprzedawca” lub ”Sprzedawca” )jest firma Projekt Pudełko Anna Garczarek z siedzibą w Ostrowie

Przeczytaj »